بخش 1- ساختار اتم

   ساختار اتم

پرتوی کاتدی

آزمایش رادرفورد

آزمایش میلیکان

اعدادکوانتومی

طیف نشری خطی هیدروژن

تابش پرتو آلفا بر ورقه طلا

ترتیب پرشدن زیر لایه ها

نحوه پر شدن اوربیتال ها

بخش 2- خوص تناوبی عنصر ها

جدول تناوبی و خواص عناصر

شعاع اتمی و شعاع یونی      

بخش 3- ترکیب های یونی

تشکیل نمک خوراکی

تشکیل پیوند یونی

تمرین فرمول نویسی

فرمول نویسی

بخش 4- ترکیب های کووالانسی

تشکیل پیوند بین اتم ها                                                        

  ساختار لوویس
                                             
رزونانس

نیروهای بین مولکولی

بخش 5- کربن و ترکیب های آلی

آلوتروپ های کربن

ساختار بنزن