گروه شیمی منطقه ۱ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۱ تهران

Olympiad

  دانلود سوالات مرحله اول المپیاد شیمی سال۹۲

دانلود پاسخ تشریحی سوالات مرحله اول

 

منبع: وبسایت گروه شیمی یزدباشگاه دانش پژوهان جوان،شرایط داوطلبین ،زمان، نحوه ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون المپیادهای علمی كشور در سال تحصیلی 93-92 را اعلام كرد.

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، روابط عمومی باشگاه دانش پژوهان جوان بر این اساس اعلام كرد : ثبت نام سال جاری در این آزمونها كه هر ساله با همكاری ادارات آموزش وپرورش استانها برگزارمی گردد به صورت اینترنتی می باشد.

این گزارش می افزاید : دانش آموزان پایه های اول تا سوم دبیرستان به شرط دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه میتوانند از روزشنبه 21/10/92 تا پایان وقت اداری روزشنبه 5/11/92 با مراجعه به سامانه نام نویسی الكترونیك دانش آموزان به نشانیwww.sanaad.medu.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


ادامه مطلب

سوال های  مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی (اسفند ۹۰)

 

منبع:سایت المپیادهای علمی ایران


برای دریافت سوالات تستی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی کشور که در تاریخ 7/2/90 برگزار گردید، اینجا را کلیک کنید.سوالات تشریحی بیست و یکمین المپیاد شیمی مرحله دوم
----------------------------------------------------------------------------------------
سوال شماره 1

X وY دو عنصر نافلزی از تناوب سوم هستند. ترکیب هیدروژن دار این دو عنصرA وB وزن مولکولی یکسان دارند. از واکنش Aو B با نیتریک اسید غلیظ این اسید به NO کاهیده شده و X وY در حداکثر حالت اکسایش خود در ترکیبات Cو D ظاهر میشوند. ترکیبات C و D را میتوان از واکنش اکسید مربوط به این دو عنصر (E وF ) با آب به دست آورد. تعداد اتمها در اکسید E به اندازه 3.5 برابر تعداد اتمها در اکسید F است. نماد دو عنصرX وY و فرمول های ترکیبات A تا Fرا بنویسید.

X و Y و A وB وC وD هركدام 1 نمره
Eو Fهركدام 0.5 نمره
.................................................. ............................
سوال شماره 2

به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- خصلت یونی پیوند در یک مولکول دو اتمی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود. با توجه به داده های مربوط به مولکول درصد خصلت یونی این مولکول را تعیین کنید. (2.5 نمره)

-----------------------------------
گشتاور دو قطبی که به طور تجربی اندازه گیری می شود (بر حسب دبای)
-----------------------------------
طول پیوند (بر حسب متر)=d
-----------------------------------
e=1.6022*10^-19 C
-----------------------------------
1D=3.336*10^-30 C.m
-----------------------------------
1m=10^12pm


مولکول HF


d=91.7pm

2- با توجه به داده های جدول زیر ساختار لوویس و و را رسم کنید. (4.5 نمره)
طول پیوند (pm) پیوند
154 C-C
133 C=C
120
140 C-O
121 C=O
143 C-N
138 C=N
گونه نوع پیوند طول پیوند(pm)
C3O2 کربن کربن 130
کربن اکسیژن 120


C3N2 کربن کربن 152
کربن نیتروژن 116

کربن نیتروژن 135

.................................................. ............................
سوال شماره 3

مخلوطی با درصد وزنی 50 درصد KNO3 و 40 درصد NaNO3 و 10 درصد NaNO2 با نقطه ذوب 140 درجه سلسیوس به عنوان نمک مذاب در سیستم های شیمیایی جهت انتقال گرما در محدوده ی دمای 140 تا 550 درجه سانتی گراد استفاده می شود. این مخلوط در جریان کار در تماس با هوا و رطوبت دستخوش تغییر شده و نقطه ذوب آن تغییر می یابد. واکنش اصلی شامل تبدیل
NaNO2+1/2 O2 ----> NaNO3
است. اگر پس از 5 سال کارکرد سیستم تمام نیتریت به نیترات تبدیل شودو در نهایت 5 درصد رطوبت نیز جذب شده باشد. درصد مواد در این مخلوط را پس از گذشت 5 سال محاسبه کنید. (39=K و 16 =O و 14 =N و 23=Na)
(7 نمره)
.................................................. ............................
سوال شماره 4
کلر دی اکسید برای تصفیه آب مطابق واکنش زیر تهیه میشود:

NaClO2 + H2SO4 ---> ClO2 + Na2SO4 + HCl + H2O

الف) واکنش بالا رو موازنه کنید. (1.5 نمره)
ب) چه مقدار NaClO2 برای تهیه محلول آبی با حجم 5m3 و غلظت 2.3ppm از ClO2 لازم است؟ بهره واکنش را 83 درصد فرض کنید. (1.5 نمره)
ج) غلظت ClO2 در آب مطابق واکنش زیر از روش یدومتری تعیین می شود.
2ClO2 + 10I- + 8H+ ---> 5I2 + 2Cl- + 4H2O

یک نمونه آب به حجم 200 میلی لیتر با KI تولید I2 نموده و ید تولید شده با 9 میلی لیتر از محلول استاندارد Na2S2O3 4.5*10^-3 mol/L ترکیب شده است. غلظت ClO2 را در این نمونه حساب کنید (بر حسب ppm)
-I2 + 2S2O3 2- ---> 2I- + S4O6 2
(1.5 نمره)
د) نیتروژن موجود درNaNO3 و NH4)2 SO4) به عنوان کود برای گیاهان در دسترس است. کدام یک از این منابع نیتروژن اقتصادی تر است؟ کودی که 30 درصد NaNO3 دارد و بهای 100 گرم آن 9 تومان است یا کودی که 20 درصد NH4)2 SO4) دارد و بهای 100 گرم آن 8.5 تومان است؟ (محاسبان لازم است) (H=1 و O=16 و S=32 و Cl=35.5 و N=14 و Na=23 )
(2.5 نمره)

.................................................. ............................
سوال شماره 5

اسید های آمینه دسته ای از ترکیبات آلی با فرمول ساختاری 1 می باشند. از کنار هم قرار گرفتن دو مولکول اسید آمینه و تشکیل پیوند آمیدی بین آنها یک دی پپتید تشکیل می شود.

از کنار هم قرار گرفتن سه مولکول اسید آمینه از طریق تشکیل پیوندهای آمیدی یک تری پپتید و از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی مولکولهای اسید آمینه به روش فوق پروتئینها به دست می آیند.
ترکیب A یک تری پپتید است که در ساختار آن سه نوع اسید آمینه وجود دارد:
در ساختار 1
R= -CH(CH3)3 یا R=-CH3 یا R=H
الف) چه تعداد ساختار می توان برای در نظر گرفت؟ (1 نمره)
ب) ساختارهای محتمل برای تری پپتید را به طور کامل در کادر زیر رسم کنید. ( 6 نمره)

.................................................. ............................
سوال شماره 6

0.1 مول اتن (اتیلن) و 0.3 مول O2 در ظرفی به حجم ثابت در دمای 25 درجه سانتی گراد به عنوان یک سامانه وجود دارد. با ایجاد یک جرقه در مخلوط گازی داخل ظرف اتن به طور کامل در اکسیژن می سوزد و همراه با تولید (CO2 (g و (H2O (l گرمایی برابر با 140.6kJ آزاد می کند که برای ثابت ماندن دمای درون ظرف بایستی همین مقدار گرما از درون ظرف به بیرون آن رانده شود. (فرض می شود جرقه گرمایی آزاد نکند)

الف) از و سامانه گدام یک با گرمای مبادله شده برابر است؟! (1 نمره)
( یا در طرف اول تساوی و مقدار آن با رعایت علامت جبری و واحد در طرف دوم تساوی ذکر شوند.)

ب) فشار یک مخلوط گازی به طور مستقیم با دما و تعداد مول های گاز و به طور معکوس با حجم در اختیار گاز متناسب است. با توجه به آن مقایسه فشار مخلوط داده شده در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد پیش از سوختن اتن (P1) و پس از آن (P2) کدام است؟ (در مربع علامت بزرگتر کوچکتر یا مساوی قرار دهید.) (1 نمره)

پ) ضریب هریک از واکنش دهنده ها و محصولات را در معادله موازنه شده گرما-شیمی واکنش در مربع مورد نظر بنویسید و را برای آن با ذکر مقدار و علامت جبری و واحد کامل کنید. (1 نمره)

ت) اگر واکنش سوختن همان مقدار اتن (0.1 مول) در فشار ثابت انجام می شد. آن گاه 0.5kJ کار تغییر حجم سامانه در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد از محیط خارج سامانه به درون سامانه راه می یافت که لازم باشد آن نیز به صورت گرما علاوه بر گرمای ذکر شده قبلی از درون سامانه به بیرون آن رانده شود. با توجه به آن تساوی های...= E∆ و ...=H∆ را برای معادله موازنه شده گرما-شیمی واکنش سوختن اتن در فشار ثابت و دمای 25 درجه سانتی گراد کامل کنید. (2 نمره)
ذکر مقدار با علامت جبری و واحد ....= H∆
ذکر مقدار با علامت جبری و واحد ....= E∆
ث) اگرS∆ واکنش موازنه شده سوختن اتن در اکسیژن در دمای 25 درجه سانتی گراد و در فشار ثابت برابر باشد آنگاه G∆آن برابر با چه مقدار است؟ (در دمای 298 کلوین) (1 نمره)

ذکر مقدار با علامت جبری و واحد =..... - ... = G∆
ج) از S∆ و G∆کدام در انجام خودبه خودی واکنش سوختن اتن اثر مثبت دارد؟ فقط در یکی از خانه ها ضربدر بزنید. (1 نمره)
.................................................. ............................
سوال شماره 7

الف) در این مسئله ظرفیت گرمایی یخ و آنتالپی استاندارد ذوب آن را با یک آزمایش ساده تخمین می زنیم. ابتدا در دو گرماسنج لیوانی ساده به طور جداگانه 36 گرم آب 90 درجه سانتی گراد می ریزیم. به لیوان اول 18 گرم یخ 20- درجه سانتی گراد و به لیوان دوم 18 گرم یخ 8- درجه سانتی گراد اضافه می کنیم. پس از ذوب شدن یخ و رسیدن به تعادل گرمایی آب لیوان اول دمای 30 درجه سانتی گراد و آب لیوان دوم دمای 32 درجه سانتی گراد را نشان می دهد. جرم مولی آب 18g/mol است و ظرفیت گرمایی مولی آب مایع 75J/mol.k است. ظرفیت گرمایی یخ را بر حسب J/mol.k و آنتالپی استاندارد ذوب یخ را بر حسب J/mol به دست آورید. (راه حل را بنویسید و از مبادله گرما با محیط و ظرف گرماسنج صرف نظر کنید.) (7 نمره)
ظرفیت گرمایی یخ: J/mol.k
آنتالپی استاندارد ذوب یخ: J/mol
................................................. ............................

ارسال کننده : دانش آموز مهر افشان قلی جعفری


برای دریافت سوال های المپیاد  شیمی- مرحله اول  که در تاریخ 7/11/89 برگزار شد، اینجا را کلیک کنید.


مرحله اول یازدهمین المپیاد شیمی - اسفند 1380

مرحله اول دوازدهمین المپیاد شیمی - اردیبهشت 1381

مرحله اول سیزدهمین المپیاد شیمی- بهمن 1381

مرحله اول چهاردهمین المپیاد شیمی - بهمن 1382

مرحله اول  پانزدهمین المپیاد شیمی - بهمن 1383

مرحله اول شانزدهمین المپیاد شیمی - بهمن 1384

مرحله اول  هفدهمین المپیاد شیمی- اسفند 1385

مرحله اول هجدهمین المپیاد شیمی- بهمن 1386

مرحله اول نوزذهمین المپیاد شیمی - بهمن 1387

مرحله اول بیستمین المپیاد شیمی - بهمن 1388

المپیاد های امریکا- کانادا - استرالیا1987-2006


المپیاد مجازی شیمی در تاریخ جمعه 24 دی به صورت آزمون آنلاین برگزار می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر  به سایت زیر مراجعه فرمایید. 
www.irysc.com
همکاران عزیز ،لطفا به دانش آموزان اطلاع رسانی کنید.


المپیاد مجازی شیمی در تاریخ جمعه 19 آذر به صورت آزمون آنلاین برگزار می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر  به سایت زیر مراجعه کنید. 
www.irysc.com
همکاران عزیز لطفا به دانش آموزان اطلاع رسانی کنید.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات