بارم بندی امتحان شیمی پیش دانشگاهی در شهریور ، هر فصل 5 نمره است.