شیمی دهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

ازیتا      اکبری

خانم      جارالهی

فرزانگان2

فرزانگان2

 

2

فریبا       موسوی

اشرف سادات  انارکی

مریم         ایمانی

خدیجه کبری (س)

خدیجه کبری (س)

شناختی تکریم

 

                                    شیمی یازدهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

 

1

خانم     خباز

خانم      آرایی

خانم   صادقی

فرزانگان2

فرزانگان2

فرزانگان2

2

مریم      گیلانی

افسانه      میری

خاورمنش

مهرایین

شیمی دوازدهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

محبوبه     اعظمی

شهید بهشتی

2

زهره      قصابیان

خانم      آرایی

عفاف لواسان

رضویه