طراحان برترخرداد98

شیمی دهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

افسانه      میری

محبوبه    اعظمی

تقوی نیا

شهید بهشتی

 

2

 

مریم       خلخالی

زهره     قصابیان

میترا      آرمند

انقلاب فشم

عفاف لواسان

شوق پرواز

 

 

شیمی یازدهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

فریبا       موسوی

الهام     بالایی

خدیجه کبری (س)

سمیه

2

خانم       آرایی

ناهید     خباز کاشانی

افسانه     مقرب لو

خانم      برقعی

فرزانگان 2

فرزانگان 2

ادیب فرزانه

رضویه