1- سوالات شیمی دهم - دی 97 - خانم آذربرزین - دبیرستان فدک

2- سوالات شیمی دهم - دی 97 - خانم میری - دبیرستان تقوی نیا

3- سوالات شیمی دهم - دی 97 - خانم اعظمی - دبیرستان شهید دکتر بهشتی