طراحان برتر دی 97

شیمی دهم

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

ازیتا      اکبری

خانم      جارالهی

فرزانگان2

فرزانگان2

2

افسانه      میری

سید محمد  اولایی

محبوبه    صادقی

تقوی نیا

لواسانی دانا

خرد

 

 

شیمی یازدهم

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

محبوبه اعظمی

میترا آذربرزین

بهشتی

فدک

2

مریم       خلخالی

منیژه     رشیدی

افسانه     مقرب لو

مژگان     استواری

انقلاب فشم

فراست

ادیب فرزانه

ادیب فرزانه

 

شیمی دوازدهم

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

فریبا       موسوی

خدیجه کبری

2

مریم      گیلانی

خانم      آرایی

خاورمنش

رضویه