اسامی طراحان برتر دی 96

شیمی دهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

خانم منیژه رشیدی

فراست

2

خانم مریم خلخالی

انقلاب فشم

3

خانم فیض بخش

ادیب فرزانه

شیمی یازدهم

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

خانم افسانه میری

خانم زهرا قربانی

               تقوی نیا

سمیه

2

    

خانم ماندانا فتوحی

خانم فرشته فریور

نظر

3

خانم مژگان استواری

خانم بلوریان

ادیب فرزانه

کوشش

شیمی پیش دانشگاهی

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

1

خانم میترا آذربرزین

فدک

2

خانم فریبا موسوی

خانم محبوبه اعظمی

خدیجه کبری

شهید بهشتی

3

خانم آرایی

رضویه