1- سوالات شیمی یازدهم - دی 96- خانم فتوحی- دبیرستان نظر

2- سوالات شیمی دهم - دی 96 - خانم آذربرزین - دبیرستان فدک

3- سوالات شیمی یازدهم - دی 96 - خانم آذربرزین - دبرستان فدک 

4- نمونه سوال شیمی یازدهم - افسانه  مقرب لو