سوالات آزمون ضمن خدمت
فیلم های آموزشی


 قسمت اول : كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی دهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دوم: كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت سوم: كلیات، سناریوی تولید كتاب شیمی دوازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت چهارم: كلیات، بررسی فصلهای كتاب شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت پنجم: كلیات، نگاه به برنامه درسی شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت ششم: كلیات، رویكرد سازماندهی محتوا شیمی یازدهم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هفتم: كلیات، طراحی آموزشی (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هشتم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش اول(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت نهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش دوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش سوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت یازدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش چهارم(دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت دوازدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت سیزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش ششم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت چهاردهم:بررسی كتاب، فصل اول - بخش هفتم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت پانزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش هشتم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت شانزدهم: بررسی كتاب، فصل اول - بخش نهم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هفدهم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت هجدهم:بررسی كتاب، فصل دوم - بخش دوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت نوزدهم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش سوم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیستم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش چهارم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و یكم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش پنجم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و دوم: بررسی كتاب، فصل دوم - بخش ششم (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21

 قسمت بیست و سوم:بررسی كتاب، فصل سوم - بخش اول (دكتر حسن حذرخانی) 96/12/21