از این سایت می توان برای تدریس مفاهیم شیمی بهره برد . برای نمونه لینک  چند فیلم در زیر آورده شده است.