گروه شیمی در نظر دارد،  بازدیدی برای همکاران به منظورآشنایی بیشتر با مراحل عملی بازیافت پلاستیک و تولید الیاف از آن داشته باشند.

ساعت و مکان حرکت :8:30  صبح  محل گروه های آموزشی انتهای سعد آباد ساختمان شهید امی

به دلیل محدود بودن ظرفیت اولویت با همکارانی است که تا تاریخ 7/12/96 از طریق شماره تلفن  22719080 ثبت نام کرده باشند.

زمان بازدید : دوشنبه  14 /12/96  از ساعت 8:30 تا 13

مکان: کارگاه بازیافت پلاستیک واقع در منطقه 18