با احترام، بسته آموزشی کتاب شیمی یازدهم که توسط دفتربرنامه ریزی و تالیف کتب درسی در راستای بهبود تدریس شیمی 2، تهیه شده است در مجمع دوم دبیران شیمی توزیع گردیده است.

 مقتضی است مدارسی که این بسته را دریافت ننموده اند حداکثر تا تاریخ اول بهمن به گروه های آموزشی منطقه مراجعه نموده وپس از دریافت این بسته را در اختیار دبیران شیمی جهت به روز سازی تدریس شان قرار دهند.