جشنواره الگوهای تدریس برتر مجازی کتاب شیمی 2ٰ ، در یکی از مباحث زیر برگزار می شود:
1- رفتار عنصرها و شعاع اتم ها صفحه 10 تا 14
2- آهنگ واکنش صفحه 77 تا 80
3- الکل ها و اسیدها صفحه 109 تا 112
 اطلاعات بیشتر در مورد زمان ارسال متعاقبا اعلام خواهد شد.