گروه شیمی  گاهنامه الکترونیکی شیمی را به همت تعدادی از دبیران منطقه یک و همکاری دبیران سایر مناطق در اردیبهشت 96 تهیه کرده است. از مدیران محترم  تقاضا می شود برای دریافت گاهنامه حداکثر تا تاریخ 25 آذر به گروه های آموزشی منطقه مراجعه فرمایند.