برای دریافت سوال های مسابقات آزمایشگاهی مرحله اول شهر تهران - 1388، اینجا را کلیک کنید.