فایل word سوال از کل کتاب شیمی دهم که توسط دبران سراسر کشور تهیه و توسط دبیرخانه شیمی منشر شده است از لینک زیر قابل دریافت است.

                                      سوالات از کل کتاب شیمی دهم