همکاران گرامی  لطفا فایل سوالات امتحانی  داخلی خرداد را پس از برگزاری به ایمیل گروه شیمی ارسال فرمایید. 

chemdep1@yahoo.com