عناوین کارگاه های شیمی منطقه یک

مکان

استاد مدعو

موضوع

زمان برگزاری

ردیف

ضمن خدمت شهید امی

آقای دکتر عابدین

تحلیل اهداف کتاب شیمی دهم

آبان

1

دبیرستان نظر

خانم ارزانی

کارگاه آزمایشگاه و تحلیل کتاب آزمایشگاه علوم

آبان

2

ضمن خدمت شهید امی

گروه شیمی منطقه 1

کارگاه درس پژوهی

آذر

3

ضمن خدمت شهید امی

خانم محبوبه صادقی و آقای صیرفی زاده

بررسی ارتباط شیمی با زندگی و محیط زیست برای ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز

آذر

4

ضمن خدمت شهید امی

خانم شاه محمدی

بررسی کتاب راهنمای معلم شیمی دهم

بهمن

5