آ- طراحی آزمایش :

دراین بخش همکاران محترم  یک یاچند آزمایش در ارتباط با بخش یک شیمی دهم ، طراحی نموده و به ایمیل گروه شیمی منطقه  ارسال نمایند. 

تذکر: طراحی آزمایش با قلم B Nazanin اندازه 12 ودر قالب فرمت Word و pdf ارسال گردد.

 

ب- ساخت دست سازه آموزشی:

دراین بخش همکاران محترم  برای  قسمت های مختلف کتاب شیمی دهم دست سازه آموزشی تولید و از کاربرد آن یک فیلم آموزشی تهیه نموده و فیلم را به گروه شیمی منطقه ارسال نمایند.

  لطفا آثار خود را حداکثر تا تاریخ 96/1/1 ارسال نمایند.