پیرو ابلاغ رسمی از سوی آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی   اعضای دبیر خانه شیمی کشوری  برای سال تحصیلی 95-96  بقرار زیر معرفی می گردند:

دبیر دبیر خانه  سرکار خانم مهناز خراشادی زاده  - کارشناس ارشد  شیمی تجزیه 09151640197  حضور در دبیرخانه یکشنبه ودوشنبه ها

   اعضا :

1- جناب آقای دکتر حسین کاووسی     دکترای شیمی معدنی    09151606483     یک شنبه ها

2- سرکار خانم مریم خزاعی           کارشناس ارشد شیمی تجزیه    09151641179    یک شنبه  ودوشنبه ها

3- جناب آقای  دکتر علی محمد   محمدی     دکترای داروسازی      09155511731   دوشنبه ها