شیمی پیش دانشگاهی

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

 

 

دبیرستان های دخترانه

1

خانم زهرا قربانی

سمیه

2

خانم صدیقه عدنانی حسینی

خانم جمیله عسگری

نظر

شهید دیالمه

دبیرستان های پسرانه

1

آقای رجایی زاده

آقای ربانی

امام موسی صدر

شهید مدنی

2

آقای فتاحی

عمار یاسر