شیمی 2

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

 

 

دبیرستان های دخترانه

1

خانم افسانه میری

              تقوی نیا

2

خانم میترا آذربرزین

خانم عصمت حسینی

فدک

3

خانم مریم خلخالی

طلوع امید

دبیرستان های پسرانه

1

آقای ربانی

آقای صبا

امام موسی صدر

 

شیمی 3

 

رتبه

نام دبیر

نام دبیرستان

 

 

دبیرستان های دخترانه

1

خانم فریبا موسوی

خانم ماندانا فتوحی

خدیجه کبری

2

خانم مریم خلخالی

شهید بهشتی

 و انقلاب فشم

3

خانم محبوبه صادقی

خرد