دومین مجمع گروه شیمی در تاریخ 6/2/95 با موضوع « همایش تجارب خلاق دبیران » در ساختمان ضمن خدمت منطقه یک برگزار شد.

 در این همایش همکاران گرامی خانم ها: محبوبه اعظمی، محبوبه صادقی ،صدیقه عدنانی ،  فریبا موسوی ، افسانه میری  و سودابه شهشهانی تجارب تدریس خود را ارائه نمودند. هم چنین گزارش فعالیت های گروه شیمی در سال تحصیلی 95-94  به  اطلاع همکاران گرامی رسانده شد.