روز دوشنبه 23 فروردین 95 مسابقه آزمایشگاهی مرحله منطقه ای از ساعت 8 صبح در دبیرستان فرزانگان برگزار  شد. 
در این مسابقه دبیرستان های خاورمنش، صابرین، تقوی نیا، دیالمه لواسان، سمیه،  خدیجه کبری، شهید بهشتی، نظر، بوعلی سینا، فدک، فراست، زهره هادی خان و دبیرستان پسرانه امام علی (ع) شرکت نمودنذ. 

تیم های برتر:

1- دانش آموزان دبیرستان صابرین شاهد

2- دانش آموزان دبیرستان فدک

3- دانش آموزان دبیرستان خدیجه کبری

تیم  دبیرستان صابرین برای مرحله استانی که  در تاریخ 20 /2/ 95 برگزار می شود، اعزام خواهند شد.