شیمی 1

سوال شیمی 1 /هماهنگ کشوری / شهریور 89 / نوبت صبح

سوال شیمی 1 /هماهنگ کشوری / شهریور 89 / نوبت عصر

امتحان شیمی 1 / هماهنگ کشوری / خردادماه 1389/ نوبت صبح

شیمی 3

سوال شیمی3 خرداد1389       و     پاسخ شیمی3 خرداد89

شیمی3/دیماه88/داخل کشور

شیمی3/شهریورماه88/داخل کشور

شیمی3/خردادماه88/داخل کشور

شیمی3/دیماه87/داخل کشور

شیمی3/شهریور87/داخل کشور

سؤالات شیمی 3 و آزمایشگاه / خردادماه 1387پاسخ نامه

امتحان شیمی 3 - خرداد ماه 1386                                                     

امتحان شیمی 3- دیماه 1385

امتحان شیمی 3 - شهریور 1385

امتحان شیمی 3 - خرداد ماه 1385

امتحان شیمی 3 - شهریور ماه 1384

امتحان شیمی 3 - خرداد ماه 1384

شیمی پیش دانشگاهی

سوالات امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش - اردیبهشت 88 صبح/ راهنمای تصحیح (پاسخنامه)

سوالات امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش - اردیبهشت 88 عصر/ راهنمای تصحیح (پاسخنامه)

سوال های امتحان هماهنگ شیمی پیش دانشگاهی 1 - دیماه ۱۳۸۴-نوبت صبح

سوال های امتحان هماهنگ شیمی پیش دانشگاهی 1 - دیماه ۱۳۸۴-نوبت عصر

سوال های امتحان هماهنگ شیمی پیش دانشگاهی 1 - اسفند ماه ۱۳۸۴