برگزاری مسابقه ی کتاب خوانی ویژه دبیران شیمی

مسابقه کتاب خوانی.docx

منبع: وبسایت گروه شیمی شهر تهران