رقم با معنا :

به تعداد رقم های یک عدد گویند به این شرط که از سمت چپ به راست بشما ریم .یعنی :««««««««««

نکته : صفر هایی که قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوند ؛ نباید شمرد .

تعداد ارقام با معنا دو می باشد » 30 ( مثال /1

تعداد ارقام با معنا دو می باشد » 0.030 ( مثال /2

تعداد ارقام با معنا دو می باشد » 0.0030 ( مثال /3

تعداد ارقام با معنا سه می باشد » 0.00300 ( مثال /4

نکته : در هنگام تبدیل واحد ها نباید تعداد رقمهای با معنا تغییر کند.

مثال :

1) 40mm=4.0 cm= 0.040 m = 0.000040 km  همگی باید دو رقم با معنا داشته باشند

2)7.3 kg = 7.3 * 103 g = 73*102 g همگی باید دو رقم با معنا داشته باشند

عملیا ت مربوط به ضرب وتقسیم با توجه به ارقام معنا دار

نکته :تعداد ارقام با معنای حاصلضرب و یا خارج قسمت یک تقسیم ، برابر است با تعداد رقمهای با معنای عددی که تعداد رقمهای با معنای آن کمتر است.

12.1 =

2.673

*

4.53

 باید 3 رقم معنا دار داشته باشد

4 رقم با معنا

 

3 رقم با معنا

 

14=

0.362

/

5.2

با ید دو رقم با معنا داشته باشد          

3 رقم با معنا

 

2 رقم با معنا

عملیا ت مربوط به جمع و تفریق با توجه به ارقام معنا دار

نکته : پس از یکسان نمودن واحد ها باید مرتبه غیر قطعی حاصل جمع یا تفریق برابر با بزرگترین مرتبه غیر قطعی اعداد مورد نظر باشد.
مثال :

208.1=

4.63

+

203.5

از مرتبه دهم غیر قطعی باید باشد   

از مرتبه صدم غیر قطعی

 

از مرتبه دهم غیر قطعی

 

29.45=

25.13

+

4.326

از مرتبه صدم غیر قطعی با ید باشد


منبع: وبلاگ خانه فیزیک

از مرتبه صدم غیر قطعی 

 

از مرتبه هزارم غیر قطعی