ردیف عنوان پیوست
1 شیوه نامه برگزاری مسابقات

فایل تکمیلی

بخشنامه

2 بودجه بندی آزمایش های کتاب بودجه بندی
3 فرم داوری و توصیحات تکمیلی طراحی سوالات فرم داوری
4

فرم صورت جلسه مسابقات (گزارش نویسی)

فرم صورت جلسه
5 نمونه سوالات فیزیک  سال سوم طراحی کنید
6 نمونه سوالات فیزیک سال سوم آزمایش کنید
7 نمونه سوالات فیزیک سال دوم آزمایش کنید
8 نمونه سوالات نور نورشناسی
9 عنوان آزمایشات نور نور
10 نمونه سوالات زیست

طراحی کنید

صفحه 2

صفحه 1

11 بروشور سر فصل آزمایشها-ارسالی از همدان دریافت
12 شیمی 2 دریافت
13 شیمی3 دریافت
14 شیمی -طراحی کنید دریافت
     
منبع : وبسایت دبیرخانه آزمایشگاه علوم