سومین جلسه ضمن خدمت با حضور آقای نظامی در روز چهارشنبه 25 آذر  از ساعت 3 بعدازظهر در  میدان تجریش ابتدای خ مقصود بیك ، كانون رضوان  برگزار خواهد شد.