در مورد بار موثر هسته و نیروی موثر هسته مقاله ای در مجله شماره 99 رشد آموزش شیمی آمده است. یرای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.