این دوره ضمن خدمت  , 32 ساعت است.

مکان

استاد مدعو

موضوع

ساعت

روز و تاریخ

ردیف

ضمن خدمت شهید امی

آقای نظامی

بررسی کتاب شیمی3و 4

14:30- 18:30

چهارشنبه  27/8/94

1

ضمن خدمت شهید امی

آقای نظامی

بررسی کتاب شیمی3و 4

14:30- 18:30

دوشنبه  2/9/94

2

دبیرستان فراست

خانم موسوی

آزمایشگاه  شیمی

14:30- 18:30

چهارشنبه  25/9/94

3

دبیرستان فراست

خانم موسوی

آزمایشگاه  شیمی

13-8 صبح

یكشنبه  6/10/94

4

دبیرستان فراست

خانم موسوی

آزمایشگاه  شیمی

13-8 صبح

چهارشنبه  16/10/94

5

دبیرستان فراست

خانم موسوی

آزمایشگاه  شیمی

13-8 صبح

چهارشنبه  23/10/94

6