برای دیدن  ویدئو تدریس اعداد  کوانتومی اینجا کلیک کنید.