3 جلسه کارگاه آزمایشگاه شیمی در دبیرستان فراست منطقه 1 در روزهای نهم، پانزدهم و بیست و سوم آذر برگزار شد. از همکار محترم سرکار خانم موسوی  که مطالب مفیدی را ارائه نمودند، کمال تشکر را داریم. 
همچنین از همکاری صمیمانه مدیریت محترم دبیرستان فراست و متصدی آزمایشگاه سپاسگزاریم. 

خلاصه ای از محتوای ارائه شده در این کارگاه ها در زیر آمده است.