پرتو کاتدی و اثر میدان مغناطیسی بر آن
[http://www.aparat.com/v/OHual]
l