سو الات مسابقه آزمایشگاه شیمی كشوری شهریور ماه 89 همدان

سوالات آزمون چهار گزینه ای درس شیمی درمسابقه علمی -آزمایشگاهی مرحله ی كشوری -تبریزمردادماه87

 آزمایش های عملی مسابقات آزمایشگاهی مرحله ی استانی وچك لیست آزمایشهای عملی87-86

 سوالات تستی وپاسخنامه وكلید مسابقه آزمایشگاهی مرحله ی استانی سال 87-86

سوالات تستی مسابقات آزمایشگاهی شیمی مرحله كشوری سال 1385

 سوالات تشریحی مسابقات آزمایشگاهی شیمی مرحله كشوری سال 1385

 منبع : پژوهشگاه ملاصدرای زنجان